ESG-poliitika

Näitamaks pühendumust oma investoritele ja kogukondadele, kus Termo Teknik tegutseb, on ettevõte kasutusele võtnud Bregali vastutustundliku investeerimise poliitika.

Mis on ESG-poliitika?

 • Vastutustundlik investeerimine tähendab mõistmist, et keskkonnalased, sotsiaalsed ja äriühingu juhtimisega seotud küsimused (Environmental, Social and Governance ehk ESG) mõjutavad ettevõtete tulemuslikkust.
 • Vastutustundliku investeerimise poliitika alusel viivad ettevõtted oma tegevused ja strateegiad vastavusse kümne üldtunnustatud põhimõttega, mis hõlmavad inimõiguseid, tööjõudu, keskkonda ja korruptsiooni ennetamist.
 • Iga Bregali portfelli kuuluv ettevõte on välja töötanud just oma erilistele vajadustele vastava ESG-poliitika.
 • Bregal julgustab kõiki oma ettevõtteid püüdlema pikaajalise ja pideva arengu suunas, mis hõlmab enamat kui vaid nõuete järgimist, visiooniga jõuda vastava tööstusharu parimate tavadeni.
 • Seoses Bregali ESG-poliitikaga mõistab Termo Teknik oma kohustust pidevalt areneda ning hoida häid suhteid inimeste ja keskkondadega, keda ja mida ettevõtte äritegevus mõjutab.

Me oleme kehtestanud ettevõtte sotsiaalse vastutuse poliitika, mille kokkuvõte on toodud allpool ja milles määratletakse meie kohustused seoses kõikide meie investoritega ja kogukondadega, kus me tegutseme.

Poliitika kokkuvõte ja eesmärgid

Termo Teknik mõistab, et peab siduma oma ärialased väärtused ja tegevuse ootustega, mis on seotud osapooltel nagu kliendid, töötajad, seadusandjad, investorid, tarnijad, kogukond ja keskkond.

Suhetes seotud osapooltega austame me väärtuseid nagu ausus, partnerlus ja õiglus.

 • Poliitika käsitlusala
  Lähenedes ärile terviklikult, mõistame me, et meie sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane vastutus seotud osapoolte ees on lahutamatu osa edu saavutamisest. Me seame eesmärgiks demonstreerida seda vastutust oma tegevustes ja ettevõttesisestes reeglites.
 • Keskkond
  Me kohustume parandama oma keskkonnategevuse tulemuslikkust ettevõttesisese keskkonnapoliitika rakendamise ja ISO 14001 standardi järgimise teel.
 • Töötervishoid & -ohutus
  Me kohustume tulemusliku äritegevuse kõrval tagama ka tõhusa riskide maandamise ja juhtimise. Me loome töötajatele puhta, tervisliku ja ohutu töökeskkonna ning hoiame seda sellisena, et edendada tervislikku eluviisi ka oma töötajate seas.
 • Kogukond
  Me edendame dialoogi kohalike omavalitsustega, mis toob kasu mõlemale poolele. Me suuname ja julgustame oma töötajaid panustama kohalikesse organisatsioonidesse ja ettevõtmistesse meie piirkonnas.
 • Kaebused
  Me registreerime ja lahendame klientide kaebused vastavalt oma avalikele teenindusstandarditele.
 • Võrdsed võimalused
  Me rakendame võrdsete võimaluste tagamise poliitikat kõikide praeguste ja tulevaste töötajate puhul. Me hindame mitmekesise tööjõu eeliseid ja toetame aktiivselt mitmekesisust kui üht põhiväärtust.
 • Tingimused
  Me pakume oma töötajatele selgeid ja õiglaseid töölepingu tingimusi ning tagame ressursid, mis on vajalikud nende pidevaks täiustamiseks. Me järgime selget ja õiglast töötajate tasustamise poliitikat ning peame foorumeid töötajatega konsulteerimiseks ja nende kaasamiseks ettevõtte tegevusse, et luua ettevõttes tugev ühtsustunne.
 • Väärikus tööl
  Me rakendame meetmeid, et tagada kõikide töötajate austav kohtlemine ja välistada igasugune seksuaalne, füüsiline või vaimne väärkohtlemine.
 • Restruktureerimine
  Me rakendame sotsiaalselt vastutustundlikke restruktureerimismeetmeid, mis tagavad minimaalse töörahu katkemise ja väärikustunde säilimise.
 • Eetiline kaubandus
  Meie lepingutes sätestatakse selgesõnaliselt kokkulepitud tingimused ja partnerluse alused. Me tegutseme viisil, mis kaitseb kõiki osapooli ebaausate äritavade eest.

Meie erilisteks prioriteetideks ja tähelepanu keskpunktideks arengu tagamisel on alljärgnevalt toodu:

 • energiasäästukava väljatöötamine ja rakendamine;
 • tegevuse käigus tekkivate jäätmete, sh jääkide keskkonnamõju minimeerimine;
 • meie suurepärase hinnangu säilitamine vastavalt standardile ISO 180001 (töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise süsteem);
 • oma ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteem) sertifikaadi säilitamine;
 • standardi ISO 50001 (energiajuhtimissüsteem) rakendamine ja sellekohase sertifikaadi saamine;
 • plaanide väljatöötamine ja elluviimine, et parandada ettevõtte Termo Teknik lõimumist kohalike kogukondadega ja toetada kohalikke algatusi;
 • korruptsioonivastase ja eetilist kaubandust puudutava poliitika levitamine ja juurutamine kõigis ettevõtte osakondades.