Üldised garantiitingimused

Meie müüdavatele paneelradiaatoritele kehtivad alljärgnevad tingimused.

  • paneelradiaatorid: 10-aastane garantiiaeg;
  • kroomitud käterätikuivatid: 3-aastane garantiiaeg;
  • värvitud käterätikuivatid: 5-aastane garantiiaeg

Garantii hakkab kehtima arve kuupäevast ja hõlmab järgmist:

Tootmisveast tulenevad lekked. Kui lekke on põhjustanud vale paigaldus ja/või ebapiisav hooldus ja/või vale kasutamine, siis garantii ei kehti. Garantii ei kata ka lekkeid õhutuskorgi, tihenduskorgi, ventiilide ja/või ühenduste juures;

Rooste teke radiaatori lakkpindadele – välja arvatud juhul kui radiaator on paigaldatud niiskesse ruumi ja/või agressiivsesse keskkonda. Garantii ei kata radiaatoreid, mille algtemperatuur on kõrgem kui 95 °C, ega radiaatorite lakkpinna kahjustumist vale paigalduse ja/või vale hoolduse ja/või vale kasutamise tõttu. 

Lisatarvikud: ühe aasta pikkune garantii hakkab kehtima arve kuupäevast ja hõlmab järgmist:

Tootmisveast tulenevad talitlushäired. Lisatarvikud on õhutuskorgid, tihenduskorgid, ventiilid, vahetorud, peeglid, elektrilised osad, võred, küljepaneelid, esipaneelid jne. Hüvitamisele ei kuulu ei garantiiperioodi ajal ega järel kokkupaneku käigus tekkinud talitlushäired ega kahjud, mille põhjuseks on vale paigaldus ja/või vale kasutamine ja/või vale hooldus;

Eettevõtte Termo Teknik lisatarvikute garantii kaotab kehtivuse, kui toode ühendatakse või seda kasutatakse koos selliste toodetega, mida ei müü tootja;

Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet kasutatakse viisil või otstarbel või kohas, mida tootja ei ole heaks kiitnud.

Ilma et see piiraks ülaltoodud tingimusi, tuleb paigaldusel ja/või kasutamisel hoolikalt järgida ka alljärgnevaid reegleid:

Maksimaalne rõhk 10 baari, maksimaalne veetemperatuur 95 °C;

Radiaatori peab paigaldama professionaal (NBN D 30-100, VDI 2035, BS 5449, DTU 65);

Enne küttesüsteemi (torustik, radiaatorid jne) kasutuselevõttu tuleb see universaalse puhastusvahendiga ära puhastada. Seejärel täitke süsteem veega, millele tuleb lisada inhibiitorit, et hoida ära probleeme nagu sisemine korrosioon, katlakivi ladestumine jne;

Kõik plastist tihenduskorgid tuleb radiaatorite ühendustelt eemaldada ning asendada metallist (Termo Teknik) tihenduskorkide ning reguleer- ja tagasivooluventiilidega;

Küttesüsteemi täitmise ajal ja järel tuleb kontrollida kõikide radiaatorite tihendite (ventiilid, õhutuskorgid, tihenduskorgid jne) ning radiaatorite ja teiste küttesüsteemi osade vaheliste ühenduste toimivust ja veepidavust;

Kasutada tuleb kõiki kandureid ja muid paigaldustarvikuid, mis koos radiaatoriga tarnitakse (korgid, kruvid, tugiplaadid jne);

Sein, millele radiaator paigaldatakse, peab olema piisavalt tugev;

Pärast küttesüsteemi täitmist tuleb radiaatorid õhutuskorkide abil korralikult õhutada, iga radiaator eraldi. Radiaatorites ei tohi olla ja sinna ei tohi sattuda hapnikku. Küttesüsteem peab olema suletud süsteem, kuhu õhk sisse ei pääse;

Radiaatoreid ei tohi puhastada vahenditega, mis sisaldavad lahusteid, happeid või muid söövitavaid aineid;

Radiaatori lakkpind ei tohi puutuda kokku keraamiliste niisutajate ega muude märgade või vett läbi laskvate objektide või elementidega;

Kui radiaatoritel on juba üleandmise hetkel kahjustusi, tuleb tootjat sellest viivitamata teavitada (kaheksa päeva jooksul), järgides ettenähtud korda (vt jaotist 7);

Radiaatoreid tohib kasutada ainult kiirgavate ja soojust juhtivate kütteseadmetena;

(rätiku)radiaatoreid ei tohi kasutada toe või redelina ronimisel (ohutuse kaalutlustel);

Radiaatori konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja eelneva kirjaliku heakskiiduta. Toote modifitseerimine ei ole lubatud. 

Tootja ei vastuta mitte ühelgi juhul vale paigalduse ega paigaldusvigade eest.

Lisaks anname me alljärgnevalt mõned paigaldust ja hooldust puudutavad nõuanded, mis aitavad radiaatori kasutusiga pikendada:

Radiaatorite käsitsemisel/transportimisel tuleb olla väga ettevaatlik. Radiaatoreid ei tohi mööda maad lohistada. Radiaatoreid tuleb transportida püstises asendis – eriti pikkade radiaatorite puhul, et need ei painduks. Transpordi ajal ei tohi radiaatorite nurkadele koormuseid asetada.
Kriimudest või muudest kahjustustest lakkpinnal võib lühemas või pikemas perspektiivis tekkida rooste;

Radiaatoreid tuleb põhjalikult hooldada vähemalt kord aastas. Kontrollige radiaatori talitlust ning elementide ja ühenduste lekkekindlust;

Pärast radiaatorite kasutuselevõttu tuleb need alati veega täita. See hoiab ära radiaatorite sisepinna kokkupuute õhuga ja sellest tuleneva sisemise korrosiooni tekke;

Radiaatoreid ei tohi hoida vabas õhus (vihma käes) ega niisketes ruumides. Kui on näha, et pakendisse on tunginud niiskus, tuleb radiaator kohe pakendist välja võtta ja lasta sel kuivada;

Külmakahjustuste ärahoidmiseks tuleb radiaatoreid talvehooajal töös hoida, mis ennetab toote jäätumist.

Garantii ei kehti mingil juhul, kui radiaatorid on kokku puutunud tarbevee või liigse õhuniiskuse, kemikaalide või muude agressiivsete ainetega; v.a juhul kui tootja on kinnitanud toote sobivust kasutamiseks erilistes keskkonnatingimustes.

Garantii hõlmab ainult meie poolt defektseks tunnistatud radiaatorite või komponentide remonti või väljavahetamist, kuid mitte tööjõu, käsitsemise või transpordiga seotud kulusid ega mis tahes kahjuhüvitisi. Ostjal ei ole mitte ühelgi tingimusel õigust nõuda tegevuse tulemusest johtuva kahju hüvitamist.

Kui kindlaks tehtud defektid tulenevad kahjustavast või ebaprofessionaalsest kasutamisest või ebapiisavast hooldusest ostja või kolmandate isikute poolt või kui ostja või kolmandad isikud on radiaatoreid ilma meie eelneva kirjaliku heakskiiduta parandanud, ümber ehitanud või muul viisil muutnud, muutub käesolev garantii seadusest tulenevalt kehtetuks.

Kui käesolevale garantiile kohalduvad lisatingimused, võivad need olla eraldi garantiitunnistuse objektiks.

Vastutus defektide eest
Kui kokkulepitud maksetingimused on täidetud ja kaebus on esitatud õigeaegselt, parandame me defektid, millest on meile teada antud kirjalikult tähitud kirja või faksi teel kohe defektide avastamisel ilma põhjendamatu viivituseta, selgesõnalisel tingimusel, et toode jääb kättesaadavaks meie või meie esindaja poolt läbi viidava ülevaatuse tarbeks.

Käesolev vastutus ei hõlma defekte, mis tulenevad pärast riski üleminekut ostjale tekkinud asjaoludest; see ei kehti selliste defektide puhul, mida katavad üldiste müügitingimuste punktis 9 sätestatud garantiitingimused.

Kui me leiame, et kaebus on põhjendatud, pakume me kliendile omal valikul õigust lasta toode välja vahetada või saada hinnaalandust.

Kui toodet on modifitseerinud või hooldanud keegi teine peale meie või meie nimetatud parandustööde teostaja või kui toode on saanud kahjustada või seda ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt või kui paigaldusel, kasutamisel ja hooldusel ei ole järgitud meie antud juhiseid, ei vastuta me sellise defekti eest ja meil on õigus keelduda defekti parandamast.

Meie kohustused/vastutus defektide osas piirduvad/piirdub ülalkirjeldatuga. Me ei vastuta mitte mingite otseste ega kaudsete kahjude eest, sealhulgas tegevuse tulemusest johtuvate kahjude, varakahjude, saamata jäänud tulu või muude sarnaste kulude või kahjude eest.

Meie vastutus kolmandate isikute ees on piiratud ja sellest tulenevalt peab ostja meile kompenseerima kahjud, mis tulenevad ülaltoodud tingimustega sätestatud vastutuse piiride ületamisest; ostja kohustub meid kaitsma mis tahes kolmandate isikute nõuete eest.

Me ei vastuta vara ega vallasasjadega seotud kahjude eest, mille on põhjustanud tooted pärast nende kättetoimetamist ostja valduses olemise ajal; see hõlmab ka, kuid mitte ainult, kahjustusi ostja toodetud toodetele või toodetele, millest ostja tooted osa moodustavad.

Ostja kohustused
Ostja/hulgimüüja kohustub oma klientidele (tarbijad, paigaldustehnikud jm) esitama kõik tehnilised dokumendid, mille ta on meie käest koos tootega saanud (nt paigaldusjuhised, tehniline dokumentatsioon).