Yleiset takuuehdot

Myymiimme radiaattoreihin pätevät seuraavat takuuehdot.

  • paneeliradiaattorit: 10 vuoden takuu;
  • kromatut pyyhekuivaimet: 3 vuoden takuu;
  • maalatut pyyhekuivaimet: 5 vuoden takuu

Takuu alkaa laskun päivämäärästä ja kattaa seuraavat asiat:

Valmistusvirheiden aiheuttamat vuodot. Jos vuodon on aiheuttanut väärä asennus ja/tai riittämätön huolto ja/tai väärä käyttö, takuu raukeaa. Takuu ei kata myöskään vuotoja ilmaustulpan, tiivistetuplan, venttiilien ja/tai yhteiden kohdalla;

Ruosteen muodostuminen radiaattorin maalattuihin pintoihin – paitsi jos radiaattori on asennettu kosteaan tilaan ja/tai aggressiiviseen ympäristöön. Takuu ei kata myöskään radiaattoreita, joiden lähtölämpötila on yli 95 °C, eikä radiaattoreiden maalipinnan vaurioita vääränasennuksen ja/tai väärän huollon ja/tai väärän käytön seurauksena. 

Lisätarvikkeet: vuoden takuu alkaa laskun päivämäärästä ja kattaa seuraavat asiat:

almistusvirheestä johtuvat toimintahäiriöt. Lisätarvikkeita ovat ilmaustulpat, tiivistetulpat, venttiilit, väliputket, peilit, sähkökäyttöiset osat, ritilät, sivupaneelit, etupaneelit jne. Takuun puitteissa ei korvata takuuaikana tai sen jälkeen kokoamisen johdosta syntyneitä toimintahäiriötä eikä vaurioita, joiden syynä on väärä asennus ja/tai väärä käyttö ja/tai väärä huolto;

Yrityksen Termo Teknik lisätarvikkeiden takuu raukeaa, jos tuote yhdistetään tai sitä käytetään yhdessä tuotteiden kanssa, joita valmistaja ei ole myynyt;

Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään tavalla tai käyttötarkoitukseen tai paikassa, jota valmistaja ei ole hyväksynyt.

Asennuksessa ja/tai käytössä on em. ehdoista riippumatta noudatettava huolellisesti myös seuraavia vaatimuksia:

Maksimipaine 10 bar, veden maksimilämpötila 95 °C;

Radiaattorin saa asentaa vain ammattilainen (NBN D 30-100, VDI 2035, BS 5449, DTU 65);

Ennen lämmitysjärjestelmän (putkisto, radiaattorit jne.) käyttöönottoa on se puhdistettava monikäyttöisellä puhdistusaineella. Sen jälkeen täytetään järjestelmä vedellä, johon on lisätty inhibiittoria, joka estää putkistossa ruosteen, sakan yms. muodostumisen;

Kaikki muoviset tiivistetulpat irrotetaan radiaattoreiden yhteistä ja vaihdetaan metallisiin (Termo Teknik) tiivistetulppiin sekä säätö- ja paluuventtiileihin;

Lämmitysjärjestelmän täyttämisen aikana ja sen jälkeen tarkistetaan kaikkien radiaattoreiden tiivisteiden (venttiilit, ilmaustulpat, tiivistetulpat jne.) sekä radiaattoreiden ja muiden lämmitysjärjestelmän osien välisteiden yhteiden toimivuutta ja vesitiiviyttä;

Asennuksessa on käytettävä kaikkia kannattimia ja muita asennustarvikkeita, jotka toimitetaan radiaattorin mukana (tulpat, ruuvit, tukilevyt jne.);

Radiaattorin asennusseinän on oltava riittävän lujatekoinen;

Lämmitysjärjestelmän täytön jälkeen on radiaattori ilmaustulppien kautta kunnossa ilmattava, jokainen radiaattori erikseen. Radiaattoreissa ei saa olla ja siihen ei saa joutua ilmaa. Lämmitysjärjestelmän on oltava suljettu järjestelmä, johon ilma ei pääse;

Radiaattoreita ei saa puhdistaa liuottimia, happoja tai muita syöpyviä aineita sisältävillä aineilla tai välineillä;

Radiaattorin maalipinta ei saa joutua kosketuksiin keraamisten kosteuttajien tai muiden märkien tai vettä läpäisevien materiaalien tai elementtien kanssa;

KJos radiaattorissa havaitaan toimitushetkenä vaurioita, on siitä ilmoitettava välittömästi valmistajalle (kahdeksan päivän sisällä) siihen säädettyä järjestystä noudattaen (kts. kappale 7);

Radiaattoreita voi käyttää vain lämpöä säteilevänä ja lämpöä johtavina lämmityslaitteina;

(pyyhekuivan)radiaattoreita ei saa käyttää tukilaitteena tai kiipeämiseen (turvallisuussyistä);

Radiaattorin rakennetta ei saa muuttaa ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tuotteen muokkaaminen ei ole sallittua. 

Valmistaja ei vastaa yhdessäkään tapauksessa väärän asennuksen tai asennusvirheiden seurauksista.

Tässä muutamia asennusta ja huoltoa koskevia vinkkejä, jotka auttavat pidentämään radiaattorin käyttöikää:

Radiaattoreiden käsittelyssä/kuljettamisessa tulee olla hyvin varovainen. Radiaattoreita ei saa vetää maata pitkin. Radiaattorit kuljetetaan pystyasennossa – se on erityisen tärkeää pitkien radiaattoreiden kohdalla, jotta ne eivät taipuisi. Radiaattorin kulmiin ei saa kuljetuksen aikana asettaa mitään kuormia.

Maalipintaan syntyneissä naarmuissa tai muissa vaurioissa saattaa ajan mittaan muodostua ruostetta;

Radiaattoreita on huollettava perusteellisesti vähintään kerran vuodessa. Tarkista radiaattorin toiminta ja elementtien sekä yhteyden vuotovarmuus;

Radiaattori on käyttöönoton jälkeen täytettävä vedellä. Se estää radiaattoreiden sisäpinnan altistumisen ilmalle ja sen aiheuttamalle korroosion muodostumiselle;

Radiaattoreita ei saa säilyttää ulkona (sateessa) tai kosteissa tiloissa. Jos huomataan pakkaukseen syntyneen kosteutta, radiaattori on irrotettava pakkauksesta heti ja annettava kuivua;

Pakkasvaurioiden ehkäisemiseen on radiaattorit pidettävä talvikauden aikana toiminnassa, se estää tuotteen jäätymisen.

GTakuu raukeaa joka tapauksessa, jos radiaattori on joutunut kosketuksiin käyttöveden tai muun ylimääräisen ilmakosteuden, kemikaalien tai muiden aggressiivisten aineiden kanssa, paitsi jos valmistaja on vakuuttanut tuotteen soveltuvan käytettäväksi erityisen vaativissa käyttöolosuhteissa.

GTakuu kattaa vain valmistajan virheelliseksi toteamissa radiaattoreissa tai komponenttien korjaus- tai vaihtotarpeen toteamisessa, mutta ei kata työvoiman, käsittelyn tai kuljetuksen aiheuttamia kuluja tai muita vahingonkorvauksia. Ostajalla ei ole missään tapauksessa oikeutta vaatia oman toiminnan johdosta syntyneen vahingon korvaamista.

Jos todetut virheet johtuvat vahingollisesta tai ostajan tai kolmansien henkilöiden suorittamasta epäpätevästä käytöstä tai riittämättömästä huollosta tai jos ostaja tai kolmannet henkilöt ovat korjanneet, muokanneet tai muulla tavoin muuttaneet radiaattoreita ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, takuu raukeaa.

Jos tähän takuun sovelletaan lisäehtoja, ne saattavat olla erillisen takuutodistuksen kohteena.

Vastuu tuotevirheistä

Jos sovitut maksuehdot on täytetty ja reklamaatio on toimitettu ajoissa, korjaamme virheet, joista on ilmoitettu kirjallisesti kirjatulla kirjeellä tai faksin välityksellä heti virheiden toteamisen jälkeen ilman turhaa viivästystä, selkeällä ehdolla, että tuote on meidän tai meidän edustajan käytettävissä virheen toteamisen edellyttämän katsastuksen suorittamista varten.

Tämä vastuu ei kata virheitä, jotka johtuvat riskin ostajalle siirtymisen jälkeen syntyneiden olosuhteiden johdosta, vastuu raukeaa sellaisten virheiden kohdalla, jotka ovat yleisten myyntiehtojen kohdassa 9 säädettyjen takuuehtojen mukaisia.

Jos toteamme, että reklamaatio on perusteltu, ehdotamme asiakkaalle oman harkinnan mukaan tuotteen vaihtamista tai hinnan alentamista.

Jos tuotetta on muokannut tai huoltanut muu kuin meidän valtuuttaman huoltoyhtiön asiantuntija tai jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei ole käytetty käyttötarkoituksen mukaisella tavalla ja meidän antamia ohjeita laiminlyöden, emme vastaa syntyneistä virheitä ja meillä on oikeus kieltäytyä virheen korjaamisesta.

Meidän velvollisuudet/vastuu virheistä rajoittuu vain em. ehtoihin. Me emme vastaa mistään suorista tai epäsuorista vaurioista, mm. toiminnasta johtuvista vaurioista, aineellisista vahingoista, saamatta jääneestä tuotosta tai muista sellaisista kuluista vai vahingoista.

Meidän vastuu kolmansien henkilöiden suhteen on rajoitettu ja sen johdosta on ostajan korvattava meille vahingot, jotka johtuvat e. ehdoissa säädetyn vastuun rajojen ylittämisestä, ostaja sitoutuu puolustamaan meitä miltä tahansa kolmansien henkilöiden vaatimuksilta.

Me emme vastaa omaisuus- ja irtaimen omaisuuden vahingoista, jotka ovat aiheuttaneet tuotteet niiden ostajalla toimittamisen jälkeen, tämä kattaa myös, muttei pelkästään, vauriot ostajan valmistamissa tuotteissa tai tuotteissa, jotka muodostavat osan ostajan valmistamista tuotteista.

Ostajan velvollisuudet

Ostaja/tukkumyyjä sitoutuu toimittamaan omille asiakkailleen (kuluttajat, asennusteknikot jne.) kaikki tekniset asiakirjat, jotka hän on meiltä saanut (mm. asennusohjeet, tekniset asiakirjat).