Keskkonnapoliitika

  • Ettevõte järgib asjaomaste seaduste ja määrustega kehtestatud standardeid ning tagab pideva vastavuse kõikidele nõuetele.
  • Ettevõte tagab pideva ja mõõdetava arengu kõikides keskkonnaga seotud valdkondades.
  • Ettevõte vähendab loodusressursside kasutamist ning eelistab võimalikult palju sellist tarbimist, mis võimaldab korduskasutamist ja ringlussevõttu.
  • Ettevõte analüüsib kõikides oma tegevustes nendega seotud keskkonnaalaseid küsimusi ja teeb vajalikke investeeringuid, et viia keskkonnamõjud miinimumini.
  • Ettevõte otsib, ennetab ja üritab vähendada võimalike hädaolukordade ohte.
  • Ettevõte tagab kõikide töötajate keskkonnakaitsealase koolitamise.
  • Nende põhimõtete valguses täidab ettevõte kõiki keskkonnajuhtimissüsteeme hõlmavast standardist ISO 14001 tulenevaid nõudeid ja tagab pideva sellekohase arengu.
  • Ettevõte nõustab kõiki kolmandaid isikuid, nagu näiteks tarnijad ja edasimüüjad, ning innustab neid keskkonnastandardeid järgima.

Ettevõtte Termo Teknik juhatus tagab pideva järelevalve ettevõtte keskkonnapoliitika järgimise ja seatud eesmärkide täitmise üle.